Director and screenwriter Ivan Vyrypaev

Siberia

Soon!
CAST:
  • VICTOR Pavel Derevyanko
  • EVLANOV Evgeniy Tsuganov
  • YASINSKIY Daniel Olbruchski
  • EVGENIYA Karolina Gruzska
  • BORODIN Avangard Leontiev
  • TAISIYA Olga Smirnova
CREW:
Director and screenwriter Ivan Vyrypaev
Director of photography Pavel Edelman
Production designer Anna Met
Costume designer Katarzyna Lewinska
Producers Ivan Vyrypaev, Violetta Krechetova, Dariusz Yablonski, Isabela Wojcik, Artyom Vasiliev